ಕೆಲ ಸುಂದರ, ಅದ್ಬುತ ಪೋಟೋಗಳು

ಜಮ್ಜಿಬಾರಿನ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೋಟೆಲ್
ಮರಳುಗಾಡಿನ ಹೂವುಗಳು
ಕಪದೊಕಿಯದ ಎರೋಸ್ತುದ್
ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನೋಡಿ
ಪೋಲೆಂಡಿನ ಗ್ಫ್ರಿಪಿನೋ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮರಗಳು
ಹಾಲೆಂಡ್- ಬೆಲ್ಜಿಯಮ್ ಗಡಿಯ ಒಂದು ನೋಟ
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮೀನುಗಳ ವಲಸೆಯ ಒಂದು ನೋಟ
ಎರಡು ಸಮುದ್ರಗಳು ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುವ ಒಂದು ನೋಟ

ಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದರ ರಾತ್ರಿ -ಹಗಲಿನ ನೋಟ
ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸುತ್ತು ಸಾಗಣೆ (೧೧೭ ಮೀಟರ್).