ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಪರಿಚಯ

ಚಂದನದಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಪರಿಚಯತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಸಿಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಸ್ಥೆ ತೋಟಗಾರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನ.21ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯ ಕೃಷಿದರ್ಶನ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಂತಾರಾಮ ವಿ. ಹೆಗಡೆ ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ.