ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ

ಶಿರಸಿ ಸಮೀಪದ ಸೋಮ ಸಾಗರದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಕರೂರು ಸೀಮೆಯ ಭಜಕರು ರಥಾರೂಢ ದೇವರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ, ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು.